7 november 2017

Heeft AIVD wel ‘sleepnet’ nodig?


 Het is een knap staaltje werk dat de AIVD laat zien. Ondanks een verlepte wet uit 2002, met pre-jihadistische bijzondere inlichtingenmethoden en met jong en onervaren personeel zonder bijzonder veel historisch besef, is het gelukt om jihadistische aanslagen buiten onze landsgrenzen te houden.

Heeft AIVD wel ‘sleepnet’ nodig?
De meningen over de redenen van het uitblijven van aanslagen in Nederland zijn nogal divers. Professoren, onderzoekers, inlichtingenexperts en journalisten dragen verschillende oorzaken aan. Ik denk dat - ondanks het klagen van de AIVD over het gebrek aan mogelijkheden om jihadisten digitaal op de voet te volgen- gedreven medewerkers van die dienst met de huidige tot hun beschikking staande legio inlichtingenmiddelen en in samenwerking met andere diensten best in staat zijn gebleken hun werk te doen.


Ook zonder de dringend gewenste onderzoeksopdrachtgerichte (OOG-) interceptie vonden er geen jihadistische aanslagen plaats in Nederland. Heeft de AIVD wel een ‘sleepnet’ nodig?OOG-interceptie is internationale verplichting.
De bevoegdheid van de Nederlandse inlichtingendiensten om onderzoeksopdrachtgerichte interceptie te verrichten is een belangrijke voorwaarde om in de internationale inlichtingenwereld een rol te blijven spelen in de strijd tegen jihadistisch terrorisme.
Daarnaast werken het Cyber Commando van Defensie en de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) van de MIVD en AIVD in een geheimzinnige, digitaal geavanceerde oorlog tegen kwaadwillende cyberspionagediensten uit landen als Rusland, Iran, Noord-Korea en China. 

Internationaal ‘lachertje’
De laatste keer dat Nederland en de veiligheidsdiensten internationaal de risee in Europa waren, dateert van eind vorige eeuw, toen duidelijk werd dat ons land als enige niet over een buitenlandse inlichtingendienst beschikte. De toenmalige Inlichtingendienst Buitenland (IDB) was in 1994 door het kabinet-Lubbers opgeheven. Pas in 2002 konden de huidige AIVD en de MIVD weer een volledige ‘buitenlandtaak’ op zich nemen.

Eind vorige eeuw waren onze veiligheidsdiensten de risee in Europa toen bleek dat Nederland als enige land niet over een buitenlandse inlichtingendienst beschikte. De Inlichtingendienst Buitenland (IDB) was in 1994 opgeheven.
Zo’n lachertje mag Nederland niet nog eens worden, juist niet nu de AIVD een voortrekkersrol vervult binnen de Europese Counter Terrorism Group (CTG). Dat schept verplichtingen zoals de invoering van een moderne inlichtingenwet, waarin internationale uitwisseling van gegevens goed is geregeld.

Maar ook buiten Europa en op andere terreinen dan contra-terrorisme moet je meekunnen met de grote(re) diensten. Gesteund door onder andere de Britse diensten hebben juristen van de AIVD jarenlang gesleuteld aan de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die op 1 januari 2018 in werking treedt. Daarom is deze wet meer een morele internationale verplichting dan noodzakelijk in de strijd tegen terrorisme.

MIVD in geheimzinnige, digitale oorlog
Voorstanders van de nieuwe wet vinden dat de AIVD gelijke tred moet houden met de digitale ontwikkelingen in de wereld. Dat is ook het minste dat de hele Nederlandse overheid moet doen, of het nu de AIVD, de Belastingdienst, het leger, of de politie is.

Vooral de MIVD moet door onderzoeksopdrachtgerichte (OOG-) interceptie beter op de hoogte raken van bewegingen, verplaatsingen, doelen en snode plannen van terroristische groeperingen in de uitzendgebieden van Defensie. Die informatie kan wereldwijd levens van (Nederlandse) militairen redden. 
 
Daarnaast werken het Cyber Commando van Defensie
en de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) van de MIVD en AIVD samen aan digitale verdedigingsstrategieën tegen kwaadwillende inlichtingendiensten. In een analyse stelt Huib Modderkolk (Volkskrant) dat digitale wapens als NotPetya sinds het begin van deze eeuw gericht worden ingezet om systemen kapot te maken. Het is een geheimzinnige, digitaal geavanceerde oorlog die de MIVD verplicht verdedigingsstrategieën te hanteren zoals omschreven in de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017.

Ramblas
Het is duidelijk dat er veel, heel veel dreigingen kunnen worden onderkend met behulp van de huidig bestaande (bijzondere) inlichtingenmiddelen. Maar wanneer de tegenstanders gebruik maken van complexere digitale systemen, moet je je aanpassen en moet je meegroeien om Nederland veiliger te maken in de huidige vijandige digitale wereld. En dan nog is er geen garantie. Kijk maar naar de CIA die Spanje tipte over een mogelijke aanslag op de Ramblas. Menselijke inschattingen over een al dan niet acute dreiging blijven doorslaggevend.

Bewaartermijn
Tot slot wordt door tegenstanders van de wet zijdelings stelling genomen tegen de driejarige bewaartermijn van gegevens. Dat is raar. Elke onderzoeker, elke journalist weet hoe groot de belangen zijn van een prima functionerend archiefstelsel voor de geschiedschrijving. Dat geldt onverminderd voor de AIVD en MIVD.

Er kan geen angst bestaan over 'misbruik' van de verzamelde relevant geachte data. De termijn van drie jaar is van belang omdat ook de tegenstanders van de inlichtingendiensten een langer geheugen hebben dan drie jaar en soms zelfs langer dan drie jaar de tijd nemen om een goed netwerk op te bouwen en een eventuele terroristische aanslag nauwkeurig voor te breiden. Het is dus belangrijk je archief op orde te hebben.
Er kan geen angst bestaan over 'misbruik' van persoonsgegevens van de inlichtingendiensten. Die worden immers nu ook nooit openbaar gemaakt en zorgvuldig gedurende tientallen jaren in kluizen bewaard. Dus dat is niet nieuw.
Zelfs de 'angst' over het hacken van data is volstrekt ongegrond; de interne datasystemen van de AIVD / MIVD zijn niet aangesloten op de systemen van het internet. Terwijl internet toch een voorwaarde is om te kunnen hacken!

Hackers/experts beweren:

"Natuurlijk kan dat WEL, maar dit lijkt bij de AIVD bijzonder onwaarschijnlijk. De dienst is de moeilijkst toegankelijke inlichtingendienst.Je kunt nooit binnenkomen met een datadrager en dus is het risico van een USB- aanval - voor zover dit al mogelijk is - zeer beperkt tot kwaadwillende mensen".

EN

"Het is zonder internet theoretisch mogelijk, er zijn verschillende methoden, maar is bij de AIVD echter in praktijk heel moeilijk uit te voren. En als iemand het kan, zijn het vooral inlichtingen diensten natuurlijk".


Cyberspionagediensten
De AIVD heeft tot nu toe jihadistische aanslagen in Nederland helpen voorkomen en zelfs kunnen verstoren. Om aansluiting te houden bij digitale ontwikkelingen is de ‘sleepwet’ voor de binnenlandse veiligheid noodzakelijk, voor de MIVD in het buitenland zelfs cruciaal en een morele verplichting om collega-diensten bij te staan in de strijd tegen aanvallen door buitenlandse cyberspionagediensten.

De AIVD gaat meer duidelijkheid geven over processen of procedures om weerstand en argwaan tegen de inlichtingendiensten een beetje weg te nemen. De dienst is daadwerkelijk een nieuwe weg ingeslagen en streeft met voorzichtige openheid naar meer acceptatie van de nieuwe wet.


https://www.aivd.nl/onderwerpen/nieuwe-wet-op-de-inlichtingen--en-veiligheidsdiensten/onderzoeken-digitale-datastromen


3 november 2017

Amnesty International zou bij AIVD inkijkstage moeten volgenAmnesty is bang dat inlichtingendiensten stelselmatig en op grote schaal gegevens gaan onderscheppen van mensen die géén bedreiging vormen voor de nationale veiligheid

Inkijkstages

Het is jammer dat een geheime dienst geen inkijkstage kan verzorgen voor leden van Amnesty. Ze zouden dan aan den lijve kunnen ervaren dat deze stelling compleet belachelijk is. Het mag niet stelselmatig, het kan niet op grote schaal en het gebeurt niet omdat de diensten niet zoeken naar mensen die geen bedreiging vormen. Zouden die ambtenaren daar voor de lol gegevens gaan onderscheppen, zonder noodzaak?

Een steeds terugkerende denkfout is de veronderstelling dat de Nederlandse diensten straks allerlei nieuwe naspeuringen mogen doen, bijvoorbeeld naar reisgedragingen en betalingen, terwijl al die bevoegdheden al lang in eerdere wetten is vastgelegd. Mogelijk is het straks technisch eenvoudiger en minder tijdrovend, maar niet nieuw.

Het vastleggen van grote hoeveelheden gegevens van burgers die geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, is niet alleen niet toegestaan, ook de mankracht, de financiën, de mogelijkheden en de tijd ontbreekt. Vanzelfsprekend gaat het hier over doorwrochte analyses gemaakt door medewerkers van die diensten.

Het vooringenomen wantrouwen van Amnesty dat de diensten bevoegdheden onrechtmatig zouden gebruiken, is in deze huidige Nederlandse rechtstaat onzinnige bangmakerij. Een enkel incident waar de CTIVD zich terecht druk over maakte, daargelaten. Ook inlichtingenwerk is mensenwerk.

Onafhankelijk toezicht in alle fases van het handelen van de diensten
Nogmaals, misschien is het jammer dat een geheime dienst geen inkijkstage kan geven aan Amnesty. Ik zie het al voor me, geselecteerde leden (niet allemaal) van Amnesty die in de gebouwen en achter de bureaus persoonlijk een volwaardig, onafhankelijk?, bindend? 24/7 toezicht uitoefenen tijdens het verzamelen en verwerken van gegevens door medewerkers van die diensten. Zou Amnesty dat, na eerst een van de meest uitgebreide en ingrijpende veiligheidsonderzoeken te hebben moeten ondergaan, nog wel willen? Ja, je komt niet zomaar binnen….

Een andere hardnekkige denkfout is dat vanwege samenwerking met buitenlandse diensten “óók gegevens van burgers gedeeld kunnen worden”.
Het is – anders dan bij politiediensten, want opsporing – niet zomaar toegestaan persoonsgegevens van Nederlanders te delen. Zoek op en lees na!

Efficiënt en doelgericht onderzoek

Deze conclusie van Amnesty klopt wel: “Het is belangrijk dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten efficiënt en doelgericht onderzoek kunnen doen naar personen of organisaties die een gevaar vormen voor de samenleving. Staten hebben de taak om mensen te beschermen tegen terreuraanslagen, gewelddadig extremisme en andere bedreigingen. Daarom is het niet alleen terecht, maar essentieel dat hier resoluut tegen wordt opgetreden. Maar daarbij moet de rechtsstaat altijd als uitgangspunt worden genomen. Die staat garant voor onze rechten en vrijheden”.

En dat is nu precies zo bedoeld en opgeschreven door Nederlandse juristen in de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017. Het zijn geen amateurs, maar professionals die daar werken.

Het is jammer dat een geheime dienst geen inkijkstages kan verzorgen. Toch zou - iets - meer duidelijkheid over processen of procedures niet alleen de weerstand en de argwaan tegen de inlichtingendiensten een beetje wegnemen, maar zelfs tot meer goedkeuring kunnen leiden. 

De AIVD is duidelijk al een eind op weg dit te realiseren!

4 september 2017

Communicatiebeleid AIVD moet op de helling


Communicatiebeleid AIVD moet op de helling

Inleiding 

Wanneer wetenschapper Bart van der Sloot een telefoongesprek met de AIVD zodanig intimiderend ervaart dat hij er op dinsdag 29 augustus een opiniestuk in de Volkskrant over plaatst, komt nog diezelfde dag de dienst verrassend snel met een commentaar op de website. Uitzonderlijk is bovendien een ingezonden opiniestuk op persoonlijke titel van het hoofd communicatie met ongeveer dezelfde strekking. Het lijkt in eerste instantie op een zuinige vorm van zelfkritiek. Maar door de toon van de boodschap gaat zelfs een begin van een excuus compleet de mist in. 


Wanneer de wetenschapper Van der Sloot een telefoongesprek met de AIVD zodanig negatief ervaart en dat hij er een opiniestuk over plaatst, komt nog diezelfde dag de dienst met een commentaar op zijn website. 

Uitzonderlijker is dat de AIVD nog diezelfde dag komt met een commentaar op zijn website. Nog opzienbarender is een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant op persoonlijke titel , maar met ongeveer dezelfde strekking. Het lijkt in eerste instantie op een zuinige vorm van zelfkritiek. Maar door de toon van de boodschap gaat zelfs een begin van een excuus compleet de mist in. De AIVD schrijft wel dat zijn woordvoerders zoeken naar persoonlijke gesprekken met bijvoorbeeld opiniemakers, maar het belerende toontje waar Van der Sloot op doelde blijft bestaan: “Als wij (AIVD) merken dat opiniemakers hun feiten niet (helemaal) scherp hebben, zijn wij altijd bereid om toelichting te geven (…)”

Het komt zelden voor dat de AIVD reageert op berichten in de media. Historicus Constant Hijzen schrijft in zijn proefschrift “Vijandbeelden” dat het hoofd van de BVD Andries Kuipers in 1967 de minister voorbijliep en een persbericht naar buiten bracht over de inmenging van de BVD in de studentenwereld. Vervolgens blijft het heel lang stil totdat Arthur Docters van Leeuwen eind jaren ’80 / begin jaren ’90 opdracht gaf mediabeleid te ontwikkelen. Daartoe werd Projectgroep Pers & Publiciteit opgericht die de fundamenten legde voor een afdeling In- en Externe Betrekkingen (IEB) van de BVD, nu afdeling Communicatie.

De negatieve ervaring van wetenschapper Van der Sloot staat niet op zich. Ik spreek wetenschappers, journalisten en zelfs oud-collega’s die zeggen zelden constructieve gesprekken te voeren met de AIVD. Bijna zonder uitzondering kwalificeren zij de dienst als wereldvreemd, bevoogdend en door gebrek aan historische kennis onnodig geheimzinnig.

Opmerkelijk is dat AIVD-medewerkers, juist die van de afdeling communicatie – vaak zelf niet gelouterd door het operationele, “het echte” werk – brave burgers neerbuigend en belerend tegemoet treden met opmerkingen dat “zij geen goed beeld hebben van de praktijk van het inlichtingenwerk en dat eventuele kritische vragen op misverstanden berusten.” Hebben zij zelf nog wel feeling met de maatschappij?

‘Open waar het kan, geheim waar het moet’ 

Het beeld op die maatschappij verandert, verheldert en verbetert, zodra je afstand hebt genomen van de inlichtingenbubbel. Door een ‘open mind’ krijg je een bredere kijk op de dagelijkse maatschappij, dan wanneer je als in een tunnel permanent op zoek bent naar gevaren voor democratie en staatsveiligheid.Met het adagium ‘Open waar het kan, geheim waar het moet’ werd in het begin van de jaren ’90 de basis gelegd voor een ingrijpende verandering in de profilering van de BVD in het publieke domein. Grondleggers waren de BVD-hoofden Sybrand van Hulst en diens voorganger Arthur Docters van Leeuwen. De ‘buitenwacht’ werd inhoudelijk gedetailleerd zicht geboden op het werk van de BVD.

Geheimen die al lang niet meer geheim zijn

Er verschijnen ook nu nog wel openbare jaarverslagen en andere boekwerken, maar de ‘nieuwe openheid’ van de dienst, is gewijzigd van ‘materie inhoudelijk voorlichtend’, naar ‘correctief public relations’. Dat komt voort uit angst en het afschermen van geheimen die al lang niet meer geheim zijn.

Op vrijdag 3 september liet bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security ServicesPaul Abels, zich in een interview met 'de Volkskrant' in niet mis te verstande bewoordingen uit over de 'oesterkramp' - de ongemakkelijke omgang met openheid en de buitenwereld - waarin de AIVD en dus ook de afdeling communicatie zich bevindt. 


Uitspraken van Bertholee over steeds wisselende soorten van bedreigingen en rampzalige optredens van minister Plasterk dwingen de afdeling communicatie continue vol aan de bak te moeten als een gedegenereerde reparatiekist

DWDD University college

Geheimzinnigheid manifesteert zich ook in de relatie met journalisten. Natuurlijk heeft de AIVD goede PR-relaties met zelfgekozen media als de NOS en het NRC, die als uitgehongerde wolven steeds toehappen op selectieve nieuwtjes. Een sappige brok propagandamateriaal bijvoorbeeld werd allesvreter Matthijs van Nieuwkerk toegeworpen in de vorm van een DWDD University college. Het televisieoptreden van hoogleraar Beatrice de Graaf werd mede voorbereid door de propaganda-afdeling op het hoofdkantoor van de AIVD in Zoetermeer. Zo werden ook  'prachtige attributen' uit het AIVD-museum in het programma tentoongesteld!

'Haagse' communicatiedeskundige bittere noodzaak

De hautaine houding in de communicatie zal nooit leiden tot beter begrip van het moeilijke werk van de AIVD. Dat moet anders door direct terug te keren naar het adagium ‘Open waar het kan, geheim waar het moet’. Dat is opnieuw een moeizaam proces en een ingrijpende verandering in de profilering van de AIVD. 

Maar met een nieuw kabinet, een nieuwe minister en op termijn een ander hoofd van de AIVD in het vooruitzicht, kan het lukken. Wanneer wetenschappers en journalisten met meer openheid worden tegemoet getreden, kunnen die de AIVD misschien zelfs lostrekken uit het moeras van onzichtbaarheid in de Haagse politiek.Het aantrekken van een door de wol geverfde en in Haagse kringen goed ingevoerde communicatiedeskundige is dan geen overbodige luxe. 
Zelfs een totale herbezinning over de balans tussen openheid en geheimhouding is noodzakelijk. Het wordt tijd dat ook op dit terrein de AIVD eens naar andere, meer liberaal opererende diensten en landen kijkt.
Het communicatiebeleid van de AIVD moet daartoe wel volledig op de helling. 


Geredigeerde versies verschenen ook in de Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/opinie/aivd-moet-terug-naar-adagium-open-waar-het-kan-geheim-waar-het-moet~a4515304/ ) en op "Netkwesties" (https://www.netkwesties.nl/1062/communicatie-aivd-onnodig-verkrampt.htm )

11 juni 2017

Syrians to hijack an international train in the Netherlands

P R E F A C E
On 20 May 2013, Edward Snowden, a 30-year old infrastructure analyst, employed by the American company Booz Allen Hamilton, arrives in Hong Kong with four laptops. Up to that point, Snowden had worked through his employer for, among others, the National Security Agency (NSA), the largest of the American intelligence services. Working for the NSA he cannot help feeling that the American intelligence services, in their eagerness to hoard telephone and internet data of American citizens, have crossed a line.The United States has turned into a surveillance state according to Snowden.

It is time US citizens are informed.

For that reason he walks off with masses of data. With the help of among others the journalist Glenn Greenwald, Snowden initiates a carefully orchestrated revelation campaign. In a few years´ time all kinds of PowerPoint presentations and documents have been revealed, which show how the NSA collects (personal) data in the present-day digitized world.
As more and more about the scope of the signals intelligence activities becomes public knowledge, so are a growing number of questions posed about this type of intelligence collection. Are intelligence agencies allowed to collect so much data about citizens at home and abroad? Have we gone too far since 9/11? In debates about intelligence and security agencies, it is emphasized that these agencies have too much access to the digital behavior of citizens and therefore collect too much data. It is argued that privacy has evaporated completely.
Even though recent terrorist attacks  have forced this debate into the opposite direction (i.e. more money, more power for the intelligence and security services) a public perception of data-hungry intelligence services still dominates. In the Netherlands, for instance, this plays a great part in an upcoming change of law, one allowing the services access to fiberglass cables - a power described in public debate as ‘dragnet’.
The fact that using mass data – whatever we think of it socially, ethically and in relation to the law -  can be very effective is seldom heard. Of course, this has to do with the fact that intelligence and security services cannot be open about recent and ongoing cases. However, they can be so about past cases.
In this article, a historic case illustrates that these very far-reaching powers were of vital importance. It will show that ‘mass data’ and extensive involvement of partner services can play a major role in preventing a terrorist attack. This is not meant to promote that intelligence services should always be given free reign, but for once to shed light on the (positive) effect of far-reaching powers. Of course this case should be placed in its historical context –the nineteen seventies – but it nevertheless clearly illustrates the effect of data-mining.
INTRODUCTION
In 1975, four Syrians intended to hijack an international train with Russian Jews in Amersfoort, the Netherlands. Following a tip-off by the Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, Dutch Security Service) they were arrested by the police on the 5th of September that year.
In the middle of the night, the Syrians were arrested in their rooms at  the Hotel “Neutraal” on the Damrak in the centre of Amsterdam. During the police raid, pistols, submachine guns and a fake bomb, with wires and a battery were found. A terror attack by four armed freedom fighter of the Syrian al Saiqa resistance movement had been prevented.
Foreign intelligence services had intercepted (parts) of telephone numbers in the Middle East through SIGINT (signals intelligence) and had shared the metadata with the BVD . Every day, the BVD manually compared long lists  with data of international telephone conversations from the Netherlands. In 1975 calls were not yet connected automatically, but through a telephone operator.
JOURNEY TO THE NETHERLANDS
The four terrorists had travelled to the Netherlands in two groups. The first group, consisting of 34-year old Amin Selamih and 27-year old Joseph As‘ad Azar – a.k.a.: Ziad Homsi/Homcy – flew from Damascus to Rome on 15 August 1975. They continued their journey to Modena (Italy) by train. There they purchased a grey Alfa Romeo registered MO 255182, in which the two terrorists left for Amsterdam. In Modena they also collected weapons from a non-identified Arab.
The second group consisted of Abdul Sattar Ahmed Ammar, 24 years old, - a.k.a.: al-Afghani - and Abdullah Mustapha Ataya, 32 years old. They flew from Damascus to Budapest on 31 August 1975 and on 3 September from Budapest to Amsterdam. Selamih and Azar held up at Hotel Neutraal on Damrak 8 in Amsterdam, room number 54. They received orders from Damascus to collect their fellow fighters Abdullah Ataya and Abdul Satar Ammar at Schiphol airport on 3 September. The latter two checked into room 59 at the same hotel.
On 4 September 1975 the four had a meeting in the hotel about taking hostages which they wanted to carry out the following day. It was their intention to hijack the last carriage of the Warsaw Express on its way to Hoek van Holland because they thought that Russian Jews were in it. The planned place and time were Amersfoort at 8:36 a.m. During their meeting they divided the weapons they had acquired in Italy: one Makarov pistol, one Pietro Beretta pistol and two Skorpion submachine guns. The four Syrians, members of the Palestinian resistance organisation al Saiqa carried with them a pamphlets, in English and French, with demands for the Dutch government, on behalf of the ‘Eagles of the Palestinian Revolution’.
They demanded that the Dutch government stop assisting Russian Jews emigrating to Israel and that prime minister Joop den Uyl would deliver a television speech stating his support for the Palestinian cause. If the Dutch government did not meet these demands, it would be held responsible for the fate of the hostages.
ARREST IN AMSTERDAM
Unknown to the terrorists the Dutch authorities already had them in their sights. Even before they were able to leave for Amersfoort they were arrested in the night of 4/5 September 1975. Beforehand, hotel staff gave the police a description of the guests and the lay-out of their rooms. The arrest squad acted as quick as lightning. The were taken by complete surprise. Allegedly one of the police officers dived straight from the door opening onto the beds of the surprised Syrians.
Some hours later, in the morning of 5 September 1975, during the so-called Aurora meeting, which was held every Tuesday and Friday in the room of the director-general of the BVD, deputy commissioner Hans Neervoort reported triumphantly that as a result of information supplied by the BVD the Amsterdam police had been able to prevent a terrorist action.
MOSSAD AND NSA ASSIST BVD
The Dutch were able to act in time owing to alertness of the American National Security Agency (NSA) and the Israeli Mossad, who closely watched contacts between Europe and the Middle East, among other means by SIGINT stations in the region. The NSA and the Mossad had been focused on Palestine terrorism since the bloody attacks on Israeli athletes during the 1972 Olympic games in Munich. From various previews and after-battle reports on the 1973 October War it has appeared that the Israelis had at their disposal an ingenious monitoring system. On Mount Hermon, for instance, on the Golan Heights near Mitzpe Shlagim ( “Snow Lookout”) data traffic was intercepted.
In the 21 November 1998 issue of NRC- Handelsblad Cees Wiebes and Bob de Graaff explain how the BVD was assisted several times by the American CIA. At the time of the hostage- taking in the French embassy in The Hague by members of the Japanese Red Army the CIA offered a room opposite the French embassy and means of assistance. A camera was aimed at the French embassy and directional microphones were used to intercept conversations between the hostage takers. In addition, the CIA made available communication intercepted by the NSA. When the BVD was not able to extract telephone numbers from the communication intercepted from the Middle East the CIA managed to do so themselves within a few hours.
DATA MINING
After the Munich Olympic Games the security services agreed on more cooperation in order to prevent new calamities. Every day the head office of the BVD received telexes with phone numbers of suspected persons and organisations in the Middle East. In a time without advanced automation those data were at the most the raw material for a complicated approach of potential terrorists. This data mining avant la lettre, looking for potentially dangerous contacts, was like the proverbial looking for a needle in the haystack.
PTT IMPORTANT PARTNER BVD
The BVD also owed the trail to the four Syrian terrorists to the PTT. At a few hundred meters distance from Hotel Neutraal, in the PTT-building behind the Palace on the Dam, at Nieuwezijds Voorburgwal 182, at the corner of Raadhuisstraat and Spuistraat, the central desk could be found where in those days all calls abroad were processed. Data of calls with the Middle East were put onto punch cards. The BVD compared these with numbers of suspected persons and organisations supplied by fellow services . Thus it became clear that calls had been made from Hotel Neutraal with suspected contacts in the Middle East.
In the book ‘Frontdienst’ by BVD historian Dick Engelen (PP. 178-179) he describes extensively how in the seventies long lists with data from abroad were compared daily and by hand with PTT-data on calls made from the Netherlands.
In those days nobody would have been able to think that forty years later developments in the world of data mining would have advanced as much as they have. Technical developments have resulted in the fact that requesting data has become more or less normal, and that only the most ardent privacy proponents raise objections to this. After the first decade of the 21st century it is only natural to see cooperation between secret services and telecom providers in the fight against terrorism.
SOURCE PROTECTION ALMOST FATAL
The cooperation between the PTT and the BVD in 1975 was so secret that this operation even had been given a code name. This code name not only protected the source(s), but also the national and international cooperation –referred to as modus operandi. This source protection produced various problems in the necessary exploitation of data by the Ministry of Justice, the police and the Office of the Public Prosecutor. The Chief Public Prosecutor did want to take action against possible terrorists, but on the basis of what? In any case not on the basis of anonymous sources at the BVD.
During an extra visit to Hotel Neutraal a check of the hotel records showed that ‘four Arabs’ with Syrian passports were staying there. The hotel owner told that indeed calls had been made with foreign numbers, and that at the moment the men concerned were not present. A request by the police to have a look in the rooms was allowed. The police found the weapons, but in order to be able to arrest the Syrians the weapons had to remain in the rooms. The police kept the hotel under observation until the moment of the raid.
The in itself fully logical visit by the Amsterdam Foreigners Police turns out to be a fortunate move. After the police had obtained information from the owner they could file a charge with the Ministry of Justice, who could then start prosecution.
In ‘Niet bang om te sterven’ by journalist Siem Eikelenboom we read that prior to the arrest of the four Syrians a tip-off was given to the police by the BVD. The BVD writes about this in an issue of ‘PANORAMA’ dealing with the period from 1 April to 1 October 1975:
“Thanks to information supplied by the Service the Amsterdam police could arrest four Palestinians staying in the Netherlands with Syrian passports. According to their statements and papers found on them they intended to take hostage the passengers of the Russian carriage of the Warsaw Express at the moment that it was at Amersfoort railway station on its way to the Hook of Holland, on orders of ‘al Saiqa’, a Palestinian resistance organisation supported by the Syrian government. The intention was to force the Dutch government to make certain statements on Israel and the Palestinian issue.”
THE PRO-SYRIAN ‘AL SAIQA’
‘Al Saiqa’ was founded shortly after the 1967 June War as the military arm of the ‘Vanguards of the Popular War of Liberation’. Ideologically they followed the line of the Syrian Baath party. Because of this they can be considered as an instrument of the Syrian government and to a high degree dependent on the Syrian intelligence Service.
‘Al Saiqa’ was headed by Zuheir Mohsen, a high-ranking Syrian army officer. Mohsen was also one of the leading people in the Palestinian Liberation Organisation of which ‘al Saiqa’ was part. He was responsible for military matters in the PLO Executive Committee. Taking into account the contacts of ‘al Saiqa’ with the Syrian intelligence service and considering Mohsen’s high position it is likely that the Syrian authorities were aware of ‘al Saiqa’s’ activities.
PREVIOUS ‘Al SAIQA’ ACTIVITIES IN EUROPE
On 30 August 1973 two Saiqa members, in the possession of weapons, were arrested at Beirut airport. The two intended to travel to Bratislava, the town where the train carrying Jewish emigrants to the Schönau (Austria) transit camp made a stop.
On 8 September 1973 two persons with Lebanese passports were stopped at the Czechoslovakian -Austrian border and sent back. They had started their journey in Bratislava.
On 28 September two persons – possibly the same persons- returned from Bratislava by train. They had submachine guns and hand grenades and took three train travellers hostage. According to a pamphlet brought by one of the terrorists they were members of the organization ‘Eagles of the Palestinian revolution’.
In the hostage taking of three Russian Jews in a train in Austria the terrorists demanded the closing of the transit station in Schönau. The Austrian government, headed by Bruno Kreisky ( a Jew himself), gave in.
The Austrian chancellor Bruno Kreisky argued in the Austrian parliament on 23 October 1973 in favour of continuing giving Russia Jews travelling to Israel free and unrestricted passage. The chancellor said so during a special debate about the events on 28 and 29 September when two Arab terrorists took hostage four persons among whom three Russian Jews. The terrorists let the hostages go after Mr. Kreisky had promised them that the transit camp for Russian Jews, Schönau, would be closed. Mr. Kreisky emphasized in his speech that the terrorists had never demanded to obstruct unrestricted passage via Austria.
Since the hostage-taking of 28 and 29 September 1973 the reception of Jews in Schönau has continued as usual. At the moment the Austrian government is wondering in what way the Jews must be given passage without receiving them in Camp Schönau. The Schönau estate , since 1971 transit centre for more than 80,000 Jews emigrating to Israel through Austria, will close on Monday after the departure of the last group. The government of chancellor Kreisky decided so in exchange for the lives of the four hostages who had been taken prisoner by the Arab guerilla fighters.
After Austria the Netherlands was a logical new target for Al Saiqa because the country played a prominent role in the emigration of Russian Jews. After the Soviet Union had severed diplomatic relations with Israel as a reaction on the Six-Day War of 1967 the Dutch consulate in Moscow , and as a consequence of this, the Foreign Office in The Hague, took care of the exit visas of this group.
TRAINING CENTRE IN MOSCOW
Just like the members of other Palestinian liberation organisations the Al Saiqa fighters were trained in the Soviet Union. In the training centre of the then-KGB tin Balishika, North-East of Moscow, they were taught military skills, but also the finesses of political indoctrination. At least two of the four terrorists who had been sent to the Netherlands, Amin Selamih and Joseph Assad Azar, had attended the indoctrination course. After he had been arrested Selamih said: ”During my training to become a resistance fighter I learned to handle all kinds of weapons.”
JEWISH EXODUS FROM THE SOVIET UNION
In the seventies Al Saiqa carried out several attacks in Western Europe. Among other things these were meant to terminate emigration of Russian Jews to Israel. In ‘Carlos: Portrait of a Terrorist’ the British journalist and military historian Colin Smith refers to an article in the newspaper ‘The Times’ at the end of 1975 which states that the Soviet Union was closely involved in the prevented hostage-taking action by the four Syrians in the Netherlands, because Moscow wanted to stop the brain drain of Jews. However, the Netherlands has never expressed itself about this. But how else can it be explained that Mr Aleksandr Rylov of the Russian embassy in The Hague contacted the Dutch Ministry of Justice and offered his assistance in identifying the Syrians using their passport numbers. The Ministry did not react to this offer.
DUTCH CONSULATE IN MOSCOW
The analysis by ‘The Times’ was that if hijacking the train and hostage-taking of Russian Jews had been successful, the Soviet authorities could have exerted pressure on the Dutch government ( after all, the Dutch embassy took care of Israeli interests in Moscow) to cease issuing visas to Soviet Jews who wished to emigrate. Of course, nobody had an interest in the fact that these trains were targets of terrorist attacks. That was exactly the reason why Bruno Kreisky had closed the transit camp Schönau in Austria.
Also the Dutch daily ‘De Telegraaf’ attempted a reflection on Moscow’s role. On 30 October 1975 its headlines stated:
“Russians played a strange role in hostage plot”
The Russians have played a strange role in a recently foiled plot by four Syrians who wanted to attack the Russian carriage of a D-train here in the Netherlands, and who in the meantime have been sentenced.
It has turned out that the leader of the plot and one of the other terrorists received a comprehensive training in the Soviet Union. This concerns both the political training and weapons training.
As soon as the news of the arrest of the four Syrians became known, an official of the Russian embassy visited the Ministry of Justice to ask for the passport numbers of the arrested Syrians. He told that his embassy might be of assistance in identifying the four detainees.
The Dutch authorities did not comply with this request. It has not become clear what the real motives were behind this Russian offer for assistance. Also, it has remained a mystery why the Dutch government has wanted to keep the Russian role in both the training of the Syrian terrorists and the dénouement of the plot a secret. For the initiated it is certain that the Dutch government, if the attack, which was to take place at the Amersfoort railway station, had taken place, would have been greatly embarrassed vis-à-vis the Soviet government.
This is the case, the more so because it was not certain if the Syrians without using explosives could have entered the Russian sleeper. West of the “Iron Curtain” the Russian guard of the sleeping carriage usually keeps the entrance doors, including those to other carriages, locked, except for allowing passengers to get on or off the train. Assuming the most likely fact that the guard was not in the plot, he would probably not have opened the door, and a small explosive charge would have been necessary to forcefully open the door. For this purpose the Syrians had explosives with them.
All this would have put the Dutch government in a position that they should have expressed their regrets to the Soviet government, but in practice the Soviets always use such situations to gain advantage out of it; most probably our country would have been forced to limit providing consular facilities at our embassy in Moscow to emigrating Jews.
"DID THE RUSSIANS WANT TO EMBARRASS THE HAGUE?"
Indications are growing that the Russians must have known more of the plans of the four Syrians - in the meantime arrested and sentenced- who had wanted to take hostages in the Russian sleeping – carriage of the D-train from the Hook of Holland. It cannot be ruled out, in fact it is even most likely, that by means of these Syrians the Russians intended to force the Netherlands, being consular chargé d‘ affaires for Israel in Moscow to do certain things, possibly restricting or even ceasing the issue of entrance or transit visas for Jews wanting to emigrate to Israel from the Soviet-Union.
REACTION BY THE BVD (BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST)
The article in ‘De Telegraaf’ must have been bull’s eye: the BVD’s management reacted as if stung by a wasp. The BVD was of the opinion that there must be a leak. Whether there was a leak indeed and where this leak existed cannot easily be traced. In great haste the Information Office of the Ministry of Foreign Affairs was contact to decide on a common policy towards the press.
THE DUTCH GOVERNMENT DOES NOT CAPITULATE.
The Netherlands had for a moment been in doubt what to do with the detainees, Justice Minister Dries van Agt admitted on Dutch television in 1975. Put them on trial or expel them? The four Syrians possessed Syrian passports (remarkable detail: two of the four passports listed “freedom fighter” as their professions). There was a chance that Damascus would deny that those passports were not forged. In that case the men could not be expelled.
And why would one choose that road? Emprison the four in the Netherlands carried the risk that sympathisers would undertake action in the Netherlands with their brothers-in-arms as a their goal.
Therefore, Dries van Agt called a possible expulsion “yielding for terror that has not even become reality, but which one fears might come: it would be one step more towards the capitulation for terror.”
TRIAL
Even before Palestinian terror had also struck in the Netherlands in September 1969, the relations between the BVD and the Israeli intelligence service were reaffirmed and strengthened. For instance, Mossad agents provided assistance in translating the statements that the four arrested terrorists made in court.
Josef Asad Azar, born in Lebanon, nicknamed Homcy, hinted in conversations with the BVD and the Mossad that he and his friend Amin Selamih entertained good contacts with ‘Al Saiqa’ and the PLO in Damascus, or that they were even part of the PLO’s intelligence service.
In the court room it became once again clear that the Syrians had indeed intended to use the confiscated weapons ‘in earnest’.
According to the court Selamih stated the following:
“On or about 22 August 1975 I arrived in Amsterdam by car from Italy together with Josef Asad Azar. In Italy we purchased weapons. At the orders of a sub-division of the PLO in Damascus – of which I am a member- we, Selamih and Azar, in cooperation with two fellow fighters, Abdullah Ataya and Abdul Satar Ammar, had to ask attention for the Palestinian cause and, if necessary, carry out a hostage-taking action.”
During the morning meeting of the BVD, the Aurora meeting, on Friday 10 October 1975 it was mentioned that the director-general of the BVD, Andries Kuipers, had spent some time in Rome with the so-called European course. A BVD-employee  directly involved in this prevented hostage-taking and who wants to remain anonymous, remembers that during this course Andries  Kuipers was told  by an Italian colleague that the Soviet Union regularly supplied weapons to terrorist organizations in Italy, in which the Communist party (Partito Communista Italiano /PCI was allegedly involved. In Modena ( where al Saiqa had collected the weapons from an unidentified Arab) the PCI was the largest political party between 1946 and 1990, with 90% of the votes.
In Near and Distant Neighbours, Jonathan Haslam, professor of international relations at Cambridge University,  mentions training given to the PLO by the Russians since September 1973. He also writes that the Russians, probably using the presence of the PFLP, supplied weapons to, among others, the Italian’ Brigate Rosse’ and also taught them how to make bombs.
Nevertheless, the court did not take into account the planned hostage-taking action in the final verdict because carrying out that action had not yet been initiated. For violation of the Firearms and Munitions Act the four were sentenced to one year imprisonment minus the time already spent in custody.
CONCLUSION
The prevented attack has shown a number of interesting things. First of all the involvement of the Soviet Union is noteworthy. Additionally, the lists of telephone numbers from the Israelis were decisive in discovering who in the Netherlands was regularly calling with Syria.
Of course the BVD targeted innocent citizens, who had nothing to do whatsoever with the plot. But the method was effective: four conspirators in ONE hotel could be localized and arrested.
Intelligence and security services usually do not mention successes. For reasons of security they cannot give names and players’ numbers, let alone numbers of attacks that were prevented. The fact whether using far-reaching powers , such as metadata analysis and processing data of a large number of citizens, is really necessary remains an  inherently complicated question. That question can never be answered easily, and the debate about this will always, under changing circumstances, be held again. Historians, however, can partly lift the blanket of secrecy about the past. Research into the effect of the work by security and intelligence services , into the tangible results of using intelligence means can be an indication of its use and necessity.

29 mei 2017

Samenwerking politie en AIVD met FSB

Politie werkt in overleg met AIVD samen met Russische geheime dienst FSB  


Volkskrant  


De twee Volkskrant-journalisten Huib Modderkolk en Tom Kreling kunnen schrijven als de besten.Zij hebben de gave lezers ademloos mee te nemen in hun verhalen en wel zo dat die niet altijd doorhebben wat feitelijk het nieuws is. Dat vind ik knap.
Ik moet de verhalen van Huib en Tom altijd meer dan een keer lezen om de kern vast te stellen en te concluderen dat er heel veel woorden zijn gebruikt. Schrijven is kennelijk leuker dan samenvatten.


Dat geldt zeker ook voor de beschrijving van dit onderzoek naar oude, al langer lopende samenwerkingsverbanden tussen de Nederlandse politie en hun buitenlandse collega’s. Het veelvuldig door elkaar gebruiken van afkortingen van inlichtingendiensten en opsporingsdiensten, gelardeerd met namen van grote landen en met klinkende termen als, geheime dienst, cybercriminelen, hackers, digitale misdaad en gevaar, vertroebelt helaas snel waar het echt om gaat.

Politie liaisonofficieren

Opsporingsonderzoek over de grenzen bestaat al zo lang dat zelfs de samenwerking tussen Nederland en Rusland een baard heeft. Samenwerking tussen Nederlandse politie en collega’s in het buitenland, op bilateraal en op multilateraal niveau en binnen Europol en Interpol bestaat al jaren. Misschien vaak ad hoc en niet altijd structureel, maar toch.

Het uitwisselen van politie liaisonofficieren en die stationeren op buitenlandse ambassades is een al jaren normaal gebruik bij het opsporen van internationaal opererende misdadigers. Daarom is samenwerking tussen de Nederlandse politie en buitenlandse inlichtingendiensten – die dan tevens opsporingsbevoegdheden hebben zoals de FSB en bijvoorbeeld de Deense PET – op zich ook niet bijzonder.

Natuurlijk moet je blijven opletten, want de opsporingsdienst FSB is als het uitkomt nog steeds een inlichtingendienst. Inlichtingendiensten werken in beginsel volgens het principe ‘quid pro quo’ of ‘voor wat hoort wat’. De samenwerking met de FSB heeft dus een prijs, de Russen willen wel iets terug voor hun informatie. In opsporingsland is dit beginsel veel minder gebruikelijk.Saillant detail is dat het voormalige hoofd van de AIVD Gerard Bouman voordat hij naar de Nationale Politie vertrok de betrekkingen tussen de AIVD en de Russische dienst FSB beëindigde door de AIVD-liaisonpost op de Nederlandse ambassade in Moskou te sluiten.

Als korpschef van de ‘nieuwe’ Nationale Politie herstelde hij de relatie met de FSB, maar nu ten gunste  van de opsporingscapaciteiten van het politiekorps.

De relatie tussen de AIVD en de Nationale Politie zal dit zeker niet ten goede zijn gekomen.AIVD

De Volkskrant sleept in dit stuk natuurlijk ook de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD er met de haren bij. Dat staat leuk op papier. Maar wanneer je in de kop zet: ‘Zorgen bij AIVD (..) over samenwerking’ en vervolgens in het stuk zelf zegt dat er wordt afgestemd met de AIVD komt dat eufemistisch gezegd slordig over.

Verrassend is ook dat Ben de Jong, gastonderzoeker aan de UvA en deskundig op het gebied van de Russische geheime diensten tegenover de NOS beweert dat hij de samenwerking tussen politie en de Russen ‘opvallend’ vindt. Hieruit blijkt maar weer eens dat kenners van inlichtingendiensten niet automatisch ook veel weten over opsporingsdiensten.


Dan spreekt de opmerking van Bart Hogeveen, expert internationale veiligheid Clingendael, over de samenwerking met de FSB, meer aan: “"Wat is het alternatief? De politie moet aan opsporing doen. Als het spoor naar Rusland leidt, moet je daar iets mee doen. Anders stopt het hele onderzoek. Dus het is logisch dat de politie contact zoekt via de officiële kanalen in Rusland. Maar daarbij moeten ze dus wel heel goed opletten." 

Wegingsnotitie inlichtingendiensten in categorie ‘kantklossen’

Minister-president Rutte,  ‘champions league kantklosser' Na het referendum over de in de volksmond en door sommige media genoem...